MTV Roadies 6 : All Selected Final Roadies

MTV Roadies 6 : All Selected Final Roadies LINKS


1. Samrat Kaushal
2. Varisha Hawelia
3. Roop Bhinder
4. Bhanu Pratap
5. Kiri Timung
6. Tamanna
7. Devarshi Patel
8. Vicky Arora
9. Gurmeet Kaur aka Palak
10. Bobby Chopra
11. Nauman Sait
12. Sonia Chauhan
13. Pradeep Singh
14. Neha Kapoor
15. Natasha Sinha
16. Paulami De
17. Ankur Khanduja
18. Sandeep Singh
19. Sufi Malhotra
20. Suzanna Mukharjee

No comments:

Post a Comment